| |     latinica | english  
Насловна
Путне исправе

Путне исправе


За време боравка у иностранству, путна исправа служи њеном имаоцу за доказивање идентитета и као доказ о држављанству Републике Србије. Путну исправу сме да користи само лице на чије име је издата.

Молимо да путне исправе за време боравка у иностранству чувате. У случају губитка или оштећења обратите се најближем дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије.


Издавање пасоша


ВАЖНО :
ОД 31.12.2011. ГОДИНЕ ДРЖАВЉАНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ НЕ МОГУ ПУТОВАТИ СА СВОЈИМ ПЛАВИМ ПАСОШИМА БЕЗ ОБЗИРА НА ТО КОЈИ ЈЕ ДАТУМ У ЊИМА УПИСАН КАО КРАЈЊИ РОК ВАЖЕЊА ТЕ ПУТНЕ ИСПРАВЕ.
ЗАКОНОМ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПУТНИМ ИСПРАВАМА, СВИ ПАСОШИ НА ОБРАСЦУ САВЕЗНЕ РЕПУБЛИКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ ПРЕСТАЛИ СУ ДА ВАЖЕ 31.12.2011. ГОДИНЕ.


БИОМЕТРИЈСКИ ПАСОШИ:

За подношење захтева за биометријски пасош потребно је приложити оригинале следећих докумената:
1. Уверење о држављанству Републике Србије – не сме бити старије од годину дана
2. Извод из матичне књиге рођених на тзв. трајном обрасцу који се користи у Републици Србији
3. Пасош или лична карта Републике Србије
4. Доказ о боравку на територији конзуларног подручја Амбасаде

Такса за издавање биометријског пасоша износи 66,00 ЕУР и плаћа се приликом подношења захтева.

Напомене :
- Захтеве за издавање биометријских пасоша могу подносити и лица која немају пријављено пребивалиште у Р. Србији, као и лица која немају одређен ЈМБГ (јединствени матични број грађана).
- Сва малолетна лица, без обзира на старост (укључујући и бебе), подлежу аквизицији, односно личном присуству.
- Дете, без обзира на године старости, добија властити пасош и не може бити уписано у пасош родитеља.
- Приликом подношења захтева за издавање пасоша малолетним лицима (дакле, до навршених 18 година старости) неопходно је присуство оба родитеља и самог детета. Уколико је један од родитеља спречен, потребно је приложити његову писмену сагласност, оверену од стране надлежног органа или правоснажну пресуду о разводу којом је старање о детету поверено родитељу који подноси захтев.

Захтеви за биометријске пасоше не могу се подносити у следећим случајевима:
- За новорођену децу приликом пријаве рођења у иностранству ради уписа те чињенице у матичним књигама у Србији (тј. када још увек не поседују уверење о држављанству Републике Србије и извод из матичне књиге рођених из Србије),
- За лица која, након склапања брака/развода брака, желе да им пасош буде издат на ново презиме – све док поступак не буде окончан у Србији, односно док не прибаве уверење о држављанству и извод из матичне књиге рођених из Републике Србије са уписаним новим презименом.

За додатна обавештења, молимо обратите се Конзуларном одељењу Амбасаде.
Заказивање термина за обраду биометријских података може се обавити лично или телефонским путем сваког радног дана од 9:00 до 15:00 часова

Процедура обраде захтева и издавања путне исправе траје до 60 дана (путне исправе се израђују у Републици Србији).

Пасоши се могу преузети сваког радног дана од 9:00 до 15:00 часова.


ПУТНИ ЛИСТ:

За издавање путног листа потребно је приложити :
• Документ издат од стране МУП Републике Србије којим се доказује идентитет - лична карта или возачка дозвола
• Уверење о држављанству не старије од годину дана
• 3 фотографије димензија 3,5 x 4,5 цм
• Уколико је пасош изгубљен или украден, потребно је приложити потврду да је чешкој полицији пријављен губитак/крађа пасоша Републике Србије.
• Уколико је дошло до оштећења пасоша, потребно је доставити оштећени пасош на увид.

Напомене :
• У случају да се идентитет не може утврдити на други начин, потребно је да идентитет подносиоца захтева потврде два сведока која поседују важећи пасош Републике Србије.
• Путни лист се издаје, по претходно прибављеној сагласности Министарства унутрашњих послова, држављанима Републике Србије који су у иностранству остали без важећег пасоша.


Верзија за штампу
Конзуларне услуге
Актуелно - најчешћа питања
ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ - безготовинско плаћање конзуларних услуга од 01.09.2022.г.
Путовање малолетних лица преко државне границе Р.Србије
Путне исправе
Овера докумената
Држављанство
Статусна питања
Војна обавеза
Остале конзуларне услуге
Путовања грађана Србије у иностранство
Ценовник конзуларних услуга
Улазак странаца у Р.Србију - визе
Адвокати у Чешкој Републици са знањем српског језика
Вести
ОБАВЕШТЕЊЕ O УПИСУ У МКР
Примена Закона о општем управном поступку (ЗОУП)
ВАЖНА НАПОМЕНА У ВЕЗИ СА БОРАВКОМ НАШИХ ГРАЂАНА У ЧЕШКОЈ РЕПУБЛИЦИ
Обављање стручне праксе у МСП и дипломатско-конзуларним предсатвништвима Р. Србије
Општи услови за улазак у Републику Србију
Информације у вези са уласком и борaвком у Чешкој Републици
Конзуларна надлежност
УРАЂЕНЕ биометријске путне исправе
Царина
Формулари