| |     latinica | english  
Насловна
Актуелно - најчешћа питања

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ - безготовинско плаћање конзуларних услуга од 01.09.2022.г.

У тексту који следи наведене су радње које се најчеће обављају у Амбасади Р. Србије у Прагу, као и оне које се не могу обавиту у Амбасади, него искључиво у Србији, лично или преко пуномоћника.

1. Подношење захтева за нови пасош Р. Србије

Када започне период од 6 месеци пре истека пасоша РС, можете контактирати Конзуларно одељење (+420257 533 949) ради заказивања термина за продужење пасоша. Приликом подношења захтева за пасош, обавезно је лично присуство, као и поседовање следћих докумената:

- пасош РС који тренутно поседујете;

- доказ о регулисаном боравку у Чешкој Републици (Словачкој) – нпр. Prúkaz o povolení k trvalému pobity, Dlouhodobý pobyt, Trvalý pobyt…

Такса за нови пасош износи 66 ЕУР и наплаћује се у готовом новцу приликом подношења захтева.

Важно!

- Пасош се не може продужити, увек се издаје нова пасошка књижица.

- Законски рок за обраду захтева и издавање нове путне исправе је до 60 дана (два месеца), а у појединим случајевима и дуже. (Када пасош издаје Координациона управа)

- У случају хитности, странка је дужна да поднесе одговарајућу потврду (медицински разлози, смртни случај у породици, неодложно службено путовање и др).

- Уколико први пут подносите захтев за пасош РС, потребно је да приложите Извод из матичне књиге рођених и Уверење о држављанству РС, не старије од 6 месеци.

- При уручењу новог пасоша обавезно је лично присуство. Обавезно је понети стари пасош који се том приликом поништава и враћа странци.

2. Изгубљен или украден пасош РС лица које има регулисан боравак у ЧР

У случају губитка или крађе пасоша, потребно је да се обратите полицијској станици, пријавите губитак или крађу путне исправе РС и узмете потврду издату на своје име и презиме, са уписаним датумом и местом рођења.

Поред наведене потврде полиције потребно је да приложите доказ о регулисаном боравку у Чешкој Републици (Словачкој) – нпр. Prúkaz o povolení k trvalému pobity, Dlouhodobý pobyt, Trvalý pobyt…

Уз таксу за захтев за нови пасош која износи 66 ЕУР, уплаћује се и такса за оглашавање пасоша неважећим у износу од 31 ЕУР.

3. Изгубљен или украден пасош Р. Србије лица које у ЧР борави туристички - ИЗДАВАЊЕ ПУТНОГ ЛИСТА

Уколико сте на територији ЧР, приликом туристичке посете, остали без пасоша (губитак, крађа и сл), Амбасада Вам може издати путни лист као врсту путне исправе кратког рока трајања која служи само за одлазак у Србију и не може се користити за даља путовања или повратак у ЧР.

Потребно је да губитак пасоша пријавите локалној станици Полиције ЧР и од исте прибавите Потврду о томе. Поред наведене потврде полиције потребно је да приложите:

- две слике 3,5 x 4,5 (као за пасош);

- личну карту или возачку дозволу издату од МУП РС. Уколико немате ниједан од наведених докумената, пожељно би било да приложите копије других докумената у којима су наведени ваши подаци (име и презиме, ЈМБГ, име оца и мајке, пребивалиште и сл.).

Такса за захтев износи 43 ЕУР и наплаћује се у готовом новцу приликом подношења захтева.

4. Подношење захтева за пасош Р. Србије за малолетно дете

Потребна су следећа документа:

- путне исправе Р. Србије за дете и родитеље и

- доказ о регулисаном боравку родитеља (и детета) у ЧР.

Уколико први пут подносите захтев за пасош малолетном детету, потребно је приложити:

- Извод из матичне књиге рођених за дете (извод на домаћем обрасцу Р. Србије) и

- Уверење о држављанству Р. Србије, односно потврду надлежне матичне службе Р. Србије да је дете уписано у матичну књигу рођених и евиденције држављана Р. Србије.

Обавезно је присуство оба родитеља.

Присуство само једног родитеља је могуће уз нотарски оверену сагласност другог родитеља, преведену на српски језик код овлашћеног тумача.

Присуство једног родитеља је могуће и уз одлуку суда да самостално врши право родитељског старања над дететом (у том случају донети правоснажну оригиналну судску пресуду уколико је издата од суда у Р. Србији). Ако је чешки суд донео такву пресуду, онда она мора бити преведена на српски језик код овлашћеног судског тумача.

При уручењу новог пасоша, потребно је донети стари дететов пасош који се поништава и враћа. Путну исправу може подићи и само један родитељ.

Такса за нови пасош износи 66 ЕУР.

5. Овера докумената

Како поступак овере различитих докумената може трајати и преко сат времена, потребно је да странке пошаљу Е-маил са назнаком „овера докумената“ на konzularno.prag@mfa.rs и да у прилогу доставе текст пуномоћја у Wоrd формату, скенирану прву страну пасоша и број мобилног телефона (ради договора око термина за оверу).

6. Венчање у Амбасади

Брак у Амбасади могу закључити само држављани Републике Србије.

Будући брачни другови лично заказују термин за венчање.

За оба супружника потребна су следећа документа:

- извод из матичне књиге рођених Р. Србије, на домаћем обрасцу

- уверење о држављанству Р. Србије

- уверење о слободном брачном стању (документа не смеју бити старија од 6 месеци)

- важећи пасоши Р.Србије и

- копије пасоша два сведока (пасоши Р. Србије)

Такса за склапање брака износи 101 ЕУР.

7. Пријава новорођеног детета

Пријаву рођења детета у иностранству и захтев за упис у књиге држављана Р. Србије подносе оба родитеља уз следећу документацију:

- важећи пасоши оба родитеља,

- извод из матичне књиге рођених за дете на чешком обрасцу, са преводом на српски језик код овлашћеног судског тумача, не старије од 6 месеци,

Такса за пријаву рођења износи 9 ЕУР.

По упису детета у надлежну матичну књигу рођених у Р. Србији и прибављању српског извода из матичне књиге рођених и уверења о држављанству, родитељи могу поднети захтев за издавање пасоша за дете, уколико породица има регулисан боравак у ЧР.

8. Пријава брака склопљеног у ЧР

У Амбасади можете поднети пријаву за упис брака склопљеног у иностранству у матичне књиге Р. Србије. Потребна Вам је следећа документација:

- важећи пасош Р. Србије и

- извод из матичне књиге венчаних на чешком обрасцу, преведен на српски језик код овлашћеног судског тумача.

Такса за пријаву брака износи 14 евра.

По упису чињенице брака склопљеног у иностранству у матичну књигу рођених и венчаних у РС и прибављању извода из матичне књиге рођених и уверења о држављанству на ново (удато) презиме, можете поднети захтев за издавање новог пасоша.

Брак је потребно пријавити и ако није дошло до промене презимена.

Брак склопљен у иностранству треба да пријаве оба супружника који имају држављанство РС.

Уколико је један супружник странац, брак пријављује само држављнин Р. Србије уз прилагање копије извода из матичне књиге рођених на чешком обрасцу, са преводм на српски језик код овлашћеног судског тумача.

9. Прибава докумената из Србије

Посредством Амбасаде можете прибавити изводе из матичне књига рођених, венчаних и умрлих (на домаћем обрасцу) које се воде код матичних служби у Републици Србији, као и уверење о држављанству Републике Србије, уверење о слободном брачном стању, потврду о некажњавању и потврду о пензионом статусу у Р. Србији и др.

Захтев се подноси лично, уз важећи пасош Републике Србије.

Такса износи 40 евра.

10. Регулисање војне обавезе

Регрути и лица у резервном саставу која путују у иностранство на боравак дужи од једне године, дужни су да се пријаве најближем дипломатско-конзуларном представништву ради увођења у војну евиденцију у року од 30 дана од дана преласка државне границе.

Држављани Републике Србије који стално бораве у иностранству дужни су да се пријаве најближем дипломатско-конзуларном представништву ради увођења у војну евиденцију у календарској години у којој навршавају 18 година. Потребно је приложити пасош или личну карту Р. Србије. Увођењем у војну евиденцију дипломатско-конзуларног представништва Републике Србије, сматраће се да је држављанин Републике Србије регулисао војну обавезу.

Такса за увођење у војну евиденцију износи 2 евра.

КОНЗУЛАРНЕ РАДЊЕ КОЈЕ СЕ НЕ МОГУ ОБАВИТИ У АМБАСАДИ

1. Признање стране судске одлуке о разводу брака у ЧР

Захтев за признавање иностране судске одлуке о разводу брака не можете поднети преко Амбасаде, већ само лично или преко пуномоћника код надлежног суда у Р. Србији, по месту Вашег пријављеног пребивалишта. За наведени захтев неопходан вам је оригинал пресуде са званичним преводом на српски језик, као и извод из матичне књиге венчаних на чешком обрасцу преведен на српски код овлашћеног судског тумача.

2. Издавање личне карте Р. Србије и возачке дозволе Р. Србије

Захтеви за издавање личне карте и возачке дозволе не могу се предати у Амбасади, већ непосредно код надлежне полицијске управе у Републици Србији, према месту Вашег пријављеног пребивалишта.

3. Подношење захтева за дужи боравак или рад у ЧР

Због великог интересовања држављана Р. Србије, а и чешких послодаваца који се обраћају Амбасади, обавештавамо да су за издавање визе за дужи боравак у ЧР по основу запослења, спајања породице, школовања и др. надлежни искључиво органи ЧР. Држављани Р. Србије захтев за визу за дужи боравак подносе пре доласка на рад у Амбасади ЧР у Београду.Конзуларне услуге
Актуелно - најчешћа питања
ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ - безготовинско плаћање конзуларних услуга од 01.09.2022.г.
Путовање малолетних лица преко државне границе Р.Србије
Путне исправе
Овера докумената
Држављанство
Статусна питања
Војна обавеза
Остале конзуларне услуге
Путовања грађана Србије у иностранство
Ценовник конзуларних услуга
Улазак странаца у Р.Србију - визе
Адвокати у Чешкој Републици са знањем српског језика
Вести
ОБАВЕШТЕЊЕ O УПИСУ У МКР
Примена Закона о општем управном поступку (ЗОУП)
ВАЖНА НАПОМЕНА У ВЕЗИ СА БОРАВКОМ НАШИХ ГРАЂАНА У ЧЕШКОЈ РЕПУБЛИЦИ
Обављање стручне праксе у МСП и дипломатско-конзуларним предсатвништвима Р. Србије
Општи услови за улазак у Републику Србију
Информације у вези са уласком и борaвком у Чешкој Републици
Конзуларна надлежност
УРАЂЕНЕ биометријске путне исправе
Царина
Формулари